Blog
grayscale photography of person holding black dslr camera
Unser Video der Woche

Videothéik

Biller soe bekanntlech méi wéi dausend Wieder a kaum e Medium ass haut esou beléift wéi dat vum Video. Wann Dir gemitterlech an d’Fachwëssen oder d’Aktualitéit vun Experte wëllt antauchen an Iech gedanklech op eng Rees an hier Expertise wëllt entféiere loosen, an dat ouni, dass Dir hir Bicher oder Etüde musst liesen, da sidd Dir hei genee richteg.

Hei stelle mir Iech reegelméisseg aktuell Videoe vun internationalen Experten zu Theme vir, déi ons inspiréiert an zum Nodenken animéiert hunn a villäicht ass dat jo och bei Iech de Fall a se bidden Iech spannend Diskussiounsgrondlagen. Och ons eege Videoen déi vun onsem Realisateur Claude sinn, fannt Dir hei erëm, sou dass Dir déi Videoen déi eventuell dem “Zensur” Äifer vu verschiddene Plattformen zum Affer falen, awer net verpasst.

Mir wënschen Iech vill Freed beim Stöberen.


Ons eege Videoproduktioun


D’Interesse vun onse Kanner


Seminairen an Tëlees-Emissiounen


Videoë vun aneren engagéierte Mënschen