Aktive Member ginn

(Membre adhérant)

Sidd Dir Journalist, Auteur, Iwwersetzer oder Dir hutt aus engem anere Grond ?

Wann Dir Iech zu méi beruff fillt an zousätzlech wëllt eng Hand mat upaken, da mellt Iech wannechgelift bei ons.

Mir sinn immens dankbar fir all neit Member wat seng Talenter an en Deel vu senger Zäit mat wëll abréngen. An engem Entretien léiere mir ons kennen an Dir gitt da gewuer, wéi Dir bei ons kënnt Membre adhérant kënnt ginn a wat – ausser engem kräftege Schoss gutt Laun a Fläiss – do derzou gehéiert.

Liest dofir wann ech gelift ons intern Charta duerch an decidéiert, ob Dir Iech mat onse Wäerter, Prinzipien an onser Approche fir ze schaffen kënnt identifizéieren.

Stunden pro angegebenen Tag/heures par jour indiqué: 1
nein / néantmittelmässig / moyengut / bonExzellent
Luxemburgisch /Luxembourgeois
Deutsch / Allemand
Französisch / Français
Englisch / Anglais
Andere / Autres
Hier geben Sie an, ob Sie sich dazu berufen fühlen, zu schreiben, zu verbessern oder zu übersetzen. Vous pouvez indiquer ici si vous vous sentez appelé à écrire, à corriger ou à traduire.
nein / néantmittelmässig / moyengut / bonExzellent
MS Office
Wordpress
Mailchimp
Social Media
CSS
autres
Hier geben Sie an, ob Sie sich dazu berufen fühlen, zu schreiben, zu verbessern oder zu übersetzen. Vous pouvez indiquer ici si vous vous sentez appelé à écrire, à corriger ou à traduire.
Teilen Sie uns in diesem Textfeld noch Dinge mit, die Ihnen wichtig erscheinen und die wir nicht nachgefragt haben. Veuillez nous indiquer dans ce champ de texte tout autre élément qui vous semble important et que nous aurions omis de demander.
Wir überprüfen Ihr Anliegen und werden Ihnen innerhalb einer Woche ein Feedback zukommen lassen. Nous examinerons votre demande et vous ferons part de nos réactions dans un délai d'une semaine.