Upassung a Gehorsam (4)

Meeschtens trauen mer eisen eegenen Gedanken, eisen eegenen Gefiller, oder och eisen eegenen Perceptiounen. Selbstverständlech loosse mer eis munchmol vun den aneren iwwerzeegen, dat mer eis ieren.
Mais wéi oft geschitt dat? A wéi wäit kann et goen, dat mer einfach emol matmaachen, eis eege Meenung, esou guer eis eegen Perceptioun als Falsch an engem Grupp vu Leit unerkennen, ouni dat iergend een ons explizitt dovun iwwerzeegt huet?

Wéi geschitt, an anere Wieder, Upassung? A wéi gutt funktionéiert esou Upassung?

Bibliografie:

  • Asch, S. E. (1951). “Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgment”. In H. Guetzkow (ed.) Groups, leadership, and men. Pittsburgh, PA: Carnegie Press
  • sch, S. E. (1955). “Opinions and social pressure”. Scientific American, 193, 31-35
  • Asch, S. E. (1956). “Studies of independence and conformity: A minority of one against a unanimous majority”. Psychological Monographs, 70 (Whole no. 416)
  • Feldman, S. (2003). “Enforcing Social Conformity: A Theory of Authoritarianism”. Political Psychology, 24(1), 41–74.
  • Lorge, Irving, and Carl C. Curtiss. “Prestige, suggestion, and attitudes”. The Journal of Social Psychology 7.4 (1936): 386-402
  • Milgram, Stanley. “Nationality and conformity”. Scientific American (1961)